ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 5486
    اکانت بعد از 1 هفته پریده
    بسته شده